Fra i dag og til 9. maj er det muligt at søge om at få udbetalt en varmecheck for de husstande, der ikke fik udbetalt varmecheck i forbindelse med den automatiske udbetaling i 2022 grundet ikke-selvforskyldte datafejl. De husstande, der kan dokumentere, at de lever op til kriterierne i loven og søger inden for de otte uger, vil være berettiget til at få udbetalt varmecheck.

Varmecheckens supplerende ansøgningsrunde er åben. Ansøgningsrunden følger af Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022. Det er derfor samme oplysninger og skæringsdatoer, der lægges til grund for, hvem der er berettiget til udbetaling af varmechecken.

Varmechecken kan søges via ansøgningsportalen på varmecheck.dk. Her er der vejledning i, hvordan ansøgningen konkret foregår, og om husstanden kan være berettiget til varmechecken.

Fakta: Hvem kan få tildelt varmecheck efter ansøgning

Det er defineret i loven, at husstande skal opfylde en række betingelser for at kunne få udbetalt en varmecheck i den supplerende ansøgningsrunde. Alle husstande, der søger inden for de otte uger og lever op til kravene, vil være berettiget til udbetaling af varmechecken. Der er således ikke tale om et først-til-mølle-princip.

Lovens udformning giver desuden ikke Energistyrelsen mulighed for at foretage individuelle skøn, der rækker ud over nedenstående kriterier:

Husstanden har ikke fået udbetalt en varmecheck i 2022. Husstanden skal i denne sammenhæng forstås som de personer, som var registreret til samme adresse i Det Centrale Personregister (CPR) pr. 1. januar 2022 (baseret på udtræk fra CPR pr. 1. april 2022).

Husstandens samlede indkomst i 2020 må ikke være over 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag). Oplysningerne er baseret på udtræk fra skat pr. 1. april 2022 for årsopgørelse 2020, og husstanden defineret som de personer, som var registreret til samme adresse i Det Centrale Personregister (CPR) pr. 1. januar 2022.

Husstandens bolig skal pr. 1. januar 2022 være registreret i BBR med en af disse tre varmekilder:

– Naturgas.

– Fjernvarme med høj gas- og/eller elandel (Se lovens § 3, stk. 1 nr. 2 og 3, samt bilag 1.)

– Elektricitet (Det kan eksempelvis være varmepumper som primær varmekilde) medet elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

– Fjernvarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i december 2021 var gas, fjernvarme fra et af de udvalgte fjernvarmenet eller elektricitet med et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

Alternativt skal der dokumenteres en fejlregistrering af BBR-varmekilde pr. 1/1-22, som ikke kan henføres til husstanden selv.
Sagsbehandlingen af ansøgningerne sættes i gang i takt med, at ansøgningerne modtages. Udbetalingen af varmechecks forventes løbende fra april og frem, men vil også afhænge af sagsbehandlingstiden for den samlede mængde ansøgninger, som Energistyrelsen modtager.

Ekstra nemt at søge om varmecheck for lejere

En række lejere fik ikke udbetalt varmecheck i den automatiske udbetaling, fordi der var fejl i deres udlejeres BBR-data. For disse borgere gælder det, at det er deres boligselskab eller privat udlejer, der har ansvaret for at holde BBR-oplysningerne opdaterede.

Energistyrelsen har i samarbejde med en række boligselskaber arbejdet for en simpel ansøgningsmodel for de pågældende boligselskabers lejere for at gøre det så nemt som muligt at søge om varmecheck. De pågældende lejere vil kunne søge varmecheck uden at dokumentere deres varmekilde, da boligorganisationen har indsendt dokumentation for, at husstanden lever op til lovens betingelser for varmekilden. Det vil samtidig betyde en hurtigere sagsbehandling og udbetaling af varmechecken.

Sådan foregår ansøgningen

– I ansøgningsportalen kan du se din husstands data, som er indhentet fra Skat, BBR og CPR. Hvis du er uenig i data fra Skat og BBR, skal du kunne dokumentere andre data ved at uploade dokumentation. Her er det igen afgørende, hvordan data var på de bestemte skæringstidspunkter.

– For enkelte husstande har der ikke kunne indhentes data for varmekilden. De manglende data kan uploades i ansøgningsportalen.

– Personer, som er fritaget digital kommunikation, kan søge via en blanket, der findes på varmecheck.dk. Alternativ kan man rette henvendelse til sit lokale borgercenter og spørge om hjælp eller ringe til varmecheckens tlf. support. Det samme gør sig gældende, hvis man søger på vegne af andre.