Regeringen og parterne i den grønne trepart er blevet enige om en aftale, der skal lægge grundlaget for Danmarks omlægning og omstilling af landarealer samt fødevare- og landbrugsproduktionen. Aftalen indeholder initiativer, der skal reducere sektorens drivhusgasudledninger, bidrage til at opfylde Danmarks 2030-klimamål og forbedre forholdene for natur, biodiversitet, vandmiljø og drikkevand. Dette skal blandt andet opnås gennem en omfattende arealomlægning og en afgift på udledninger fra husdyr. Aftalen sætter retningen for et mere bæredygtigt, højteknologisk og arealeffektivt landbrug med konkurrencedygtighed og gode arbejdspladser i hele landet.

Aftalen, som er indgået af regeringen og parterne i den grønne trepart – Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og KL – skal vise vejen til at gøre Danmark til et moderne landbrugsland og tackle landbrugets klima- og naturudfordringer.

Billede fra afsluttende forhandlinger i Grøn trepart Økonomiministeriet


– Jeg vil gerne sige et stort tak til parterne, som alle har vist viljen til at finde det gode kompromis med de rette balancer. Aftalen vil gøre Danmark til et internationalt foregangsland for fremtidens grønne arealforvaltning. Det kan vi alle være stolte af, siger formand for Grøn trepart, Henrik Dam Kristensen.

Aftalen indebærer også en CO2e-afgift på udledninger fra husdyr, med en afgift på 300 kr. pr. ton CO2e i 2030, stigende til 750 kr. pr. ton CO2e i 2035 med et bundfradrag på 60 pct.

– Med aftalen i Grøn trepart sætter vi en klar grøn retning for fremtidens danske landbrug. Vi skaber rammer for en mere bæredygtig, højteknologisk og effektiv landbrugsproduktion, som sikrer en grøn omstilling, fortæller økonomiminister Stephanie Lose.

Aftalen vil skabe store forandringer i erhvervet og i det danske landskab. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen bemærker:

– Med dagens aftale investerer vi milliarder i den største omstilling af det danske landskab i nyere tid. Vi skaber meget mere natur, renere vandmiljø, rejser meget mere skov og gør det muligt at udvikle landbruget til fremtidens grønne konkurrence.

Miljøminister Magnus Heunicke tilføjer: – Med den her aftale tegner vi et helt nyt grønt Danmarkskort. I dag er 5 ud af 109 vandområder i god økologisk tilstand. Med denne aftale har vi en køreplan for, hvordan alle 109 vandområder får det godt.

Aftalen fastsætter rammer og principper for de indsatser, der skal bringe Danmark i mål med indfrielse af EU’s vandrammedirektiv. Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen siger:

– Vi skriver i dag et nyt kapitel i dansk landbrugshistorie. Med aftalen skaber vi vækst og arbejdspladser i hele landet, mens vi passer godt på vores klima, miljø og natur.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtaler:

– Med aftalen forandrer vi Danmarkskortet. Vi skaber et grønnere land med et mere klimavenligt landbrug, mere skov, mere natur og et renere vandmiljø.

Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, siger: “Det er en aftale, som er epokegørende for Danmarks klimaindsats og for vores fælles natur. Den sætter rammerne for dansk landbrug og Danmarks fødevareproduktion i mange år frem.”

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, bemærker:

– Det er et historisk kompromis, som udstikker en helt ny retning for arealanvendelsen i Danmark. Aftalen vil sikre markant mere skov, store vådområder og meget mere beskyttet natur i Danmark.

Forbundsformand i Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, siger:

– Vi er nået frem til en aftale, der på den ene side sikrer, at Danmark når sine klimamål og på den anden side afværger det råvaretab, som mange frygtede som konsekvens af en klimafgift.

Forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen, udtaler:

– Dansk Metal har arbejdet for, at vi har en klode, vi kan give videre i ordentlig stand til vores børn og børnebørn, og at vi får rettet op på den miljøkatastrofe, som har ødelagt livet i havet og i vores fjorde.

Politisk direktør i Dansk Industri, Morten Høyer, siger:

– Det er intet mindre end en historisk aftale, der stopper årelange politiske kampe om landbruget, fordi der nu er en virkelig ambitiøs og langsigtet plan for udvikling af både klima, miljø, natur og landbrug.

Formand for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, udtaler: – Det er en meget ambitiøs aftale, som vi nu har indgået om den grønne omstilling. I kommunerne er vi klar til at stå i spidsen for, at vi får omlagt vores arealer med fokus på naturen, helheden og lokalt samarbejde.

Aftalen indebærer blandt andet:

  • Reduktion af drivhusgasudledninger med 1,8 mio. tons CO2e i 2030 – og potentiale for op mod 2,6 mio. tons.
  • En CO2e-afgift på udledninger fra husdyr, stigende fra 300 kr. pr. ton CO2e i 2030 til 750 kr. pr. ton CO2e i 2035.
  • Etablering af Danmarks Grønne Arealfond, som vil omfatte aktiviteter for omkring 40 mia. kroner.
  • Rejsning af 250.000 hektar skov og udtagning af 140.000 hektar kulstofholdige lavbundsjorde inkl. randarealer.
  • En tilskudsordning på samlet godt 10 mia. kr. frem mod 2045 til lagring af biokul produceret ved pyrolyse.

Samlet set forventes aftalens indsatser at reducere de danske udledninger med 1,8 mio. ton CO2e i 2030, hvilket hjælper Danmark med at nå sit 2030-klimamål.