ADP har den 5. marts 2023 modtaget tilsagn om støtte på 8 millioner kroner til 50/50 medfinansiering til etablering af landstrømsanlæg til RO/RO færger.

I Infrastrukturplan 2035 blev der af forligspartierne aftalt en havnepulje på 50 millioner kroner til medfinansiering af infrastrukturprojekter i de danske erhvervshavne. Puljen åbnede for ansøgninger fra havnene medio 2022, og ud af i alt 28 indsendte ansøgninger, har 10 ansøgere den 5. marts 2023 modtaget tilsagn fra Trafikstyrelsen om medfinansiering til de ansøgte projekter. Til puljen indsendte ADP en ansøgning om medfinansiering til anlæg af landstrømsanlæg på Fredericia Havn til den internationale RO/RO færgetrafik. 

I Infrastrukturplan 2035 blev der aftalt en havnepulje, hvor danske erhvervshavne kunne søge tilskud til op mod 50 procent af projektsummen til projekter inden for eksempelvisetablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og infrastruktur til landstrøm.

Af Trafikstyrelsens hjemmeside fremgår det, at i alt 28 projekter til en samlet projektsum på ca. 109 millioner kroner havde søgt om tilskud ved ansøgningsfristens udløb. Forligspartierne har den 5. marts 2023 godkendt udmøntningen af sammenlagt 49,5 millioner kroner til 10 projekter. 

I kriteriet for tildelingen af puljemidlerne lyder det bl.a. fra Trafikstyrelsen: 

– Det vurderes, at projektet i høj grad opfylder puljens kriterie om at bidrage til den grønne omstilling af skibsfarten og investeringen forventes at have en høj effekt i forhold til dette, da der er tale om jævnlige anløb med større skibe.

Hos COO i ADP A/S, Morten Højrup, bringer nyheden stor glæde:

– Med den kommende havneudvidelse har vi netop tænkt udviklingen af Fredericia Havn ind i en grønnere fremtid, hvor lanstrømsanlæg skal understøtte den grønne omstilling af skibsfarten og sikre, at vi imødekommer vores kunders efterspørgsel efter en mere klimavenlig transport. Landstrømsanlægget bliver et delprojekt i den kommende udvidelse af Fredericia Havn, hvor havnens eksisterende RO/RO terminal flyttes og moderniseres til en fremtidssikret RO/RO terminal med landstrøm, siger Morten Højrup, COO i ADP A/S.

Fredericia Havn er én af Danmarks største transport- og logistikknudepunkter med betydelige mængder af import og eksport for produktions Danmark. Havnens containeraktiviteter og RO/RO aktiviteter er i de senere år blevet væsentlig styrket som følge af de generelt positive konjunkturer og som et resultat af ADP’s udvikling, hvor havnen kobles med Taulov Dry Port, som tiltrækker øgede mængder af gods til området via skib og jernbane. 

Udvidelsen af Fredericia Havn bliver et fremtidssikret projekt, hvor kapaciteten udvikles til en fordobling af containerkapaciteten og en betydelig vækst i RO/RO kapaciteten. Den ny RO/RO terminal får kapacitet til to skibe i stedet for den nuværende terminal med plads til et skib. RO/RO terminalen placeres i umiddelbar tilknytning til et nyetableret areal til RO/RO trailergods, så intern transport på havnen reduceres væsentligt, hvilket forbedrer logistikken og klimabelastningen fra havnen. 

Havneudvidelsen bliver en fremtidssikret bæredygtig løsning, idet der etableres landstrøm i kajen på RO/RO terminalen og forberedes til landstrømstilslutning på den ny containerterminal. Dette vil reducere støjbelastningen samt sikre opfyldelse af ADP’s klimamål. 

Udvidelsen af Fredericia Havn har i 2022 været i myndighedsbehandling og det samlede havneudvidelsesprojekt vil efter en forventet godkendelse i foråret 2023 igangsættes.  

Læs mere om puljemidlerne på Trafikstyrelsens hjemmeside: https://www.trm.dk/nyheder/2023/danske-erhvervshavne-faar-stoette-fra-havnepuljen