Højesteret har afgjort, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte konkurrencemyndighedernes afgørelser vedrørende påbud om nedsættelse af gebyr for betaling med Dankort på internettet. Nets Denmark A/S, som ejer dankortsystemet og er eneste indløser af Dankortet, fik i 2012 og 2013 påbud om at ændre de gebyrer, som Nets på daværende tidspunkt pålagde forretninger, der lod kunder betale med Dankort ved internethandel. Nets ændrede herefter sine gebyrer, men styrelsen fandt, at ændringen var utilstrækkelig.

Spørgsmålet for Højesteret var, om der var grundlag for at tilsidesætte konkurrencemyndighedernes afgørelser. Efter betalingstjenesteloven må der ved fastsættelse af gebyr mv. i forbindelse med gennemførelse af betalingstransaktioner med bl.a. Dankort ikke anvendes urimelige priser og avancer. Højesteret udtalte på den baggrund, at der ikke var grundlag for at fastslå, at konkurrencemyndighederne skulle have foretaget en markedsanalyse med henblik på at vurdere, om der var virksom konkurrence på betalingskortmarkedet.

Nets anførte, at konkurrencemyndighederne havde begået en række fejl ved skønnet over, om Nets’ priser og avancer var urimelige. Højesteret udtalte hertil bl.a., at afgørelsen af, om der anvendes urimelige priser og avancer, ifølge forarbejderne må ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked.

Højesteret bemærkede, at domstolene kan prøve bl.a., om konkurrencemyndighedernes skøn hviler på et urigtigt eller mangelfuldt grundlag. Det påhviler som udgangspunkt den, der anfægter myndighedernes skøn at godtgøre, at der foreligger mangler ved grundlaget for skønsudøvelsen, og at manglerne har haft betydning for afgørelsens indhold. Sammenfattende fandt Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte konkurrencemyndighedernes afgørelser. Landsretten var nået til samme resultat.