Onsdag den 1. maj 2024 træder en forsøgsordning i kraft, der giver kommunerne mulighed for at anvende tryghedsvagter som supplement til politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum. Forsøgsordningen, der sidste år blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, skal løbe i tre år.

Justitsministeriet udstedte den 13. marts 2024 en bekendtgørelse, der sætter forsøgsordningen med kommunale tryghedsvagter i kraft fra den 1. maj 2024. Bekendtgørelsen fastsætter desuden de nærmere rammer for tryghedsvagternes virke, herunder uddannelse, uniformering og legitimation. Med forsøgsordningen gives der som noget nyt mulighed for udøvelse af vagtvirksomhed med henblik på at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:

– Jeg er meget tilfreds med, at kommunerne nu kan tage et nyt værktøj i brug – forsøgsordningen er et vigtigt led i arbejdet med at sikre borgernes tryghed i lokalområderne og i de dele af det offentlige rum, hvor der er et særligt behov for flere ansvarlige voksne. For nylig udkom Justitsministeriets årlige tryghedsundersøgelse. Den viser blandt andet, at der er relativt mange borgere, der i deres nabolag har oplevet larmende adfærd og personer, som er påvirkede af alkohol eller stoffer i forbindelse med fester. Det er netop i den slags situationer, at tryghedsvagterne fremover vil kunne bidrage til politiets arbejde med at skabe tryghed.

Borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard siger:

– Det er rigtig glædeligt, at vi får mulighed for anvende kommunale tryghedsvagter. Det kan skabe tryghed f.eks. i forbindelse med sommerens liv i byens parker, hvor der en gang imellem kommer lidt for meget fart på, ved større arrangementer og koncerter eller i områder med utryghed. Det vil alt andet lige spare ressourcer hos politiet ved at aflaste for nogle opgaver, som så kan anvendes på egentlige lovovertrædelser og kriminalitet. I begge tilfælde kan resultatet kun blive, at vi giver borgerne en større sikkerhed og tryghed i hverdagen.

Baggrund: Treårig forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog den 1. juni 2023 en ændring af lov om vagtvirksomhed, der giver kommunerne mulighed for at anvende tryghedsvagter som led i en treårig forsøgsordning.

Tryghedsvagterne vil kunne sættes ind i områder, hvor borgerne oplever særlig utryghed, for eksempel i områder med mange udendørs fester og større forsamlinger. De vil også kunne sættes ind på stationsområder eller i boligområder, hvor der er særlig risiko for indbrud. Tryghedsvagterne vil blandt andet kunne dokumentere forstyrrelser af den offentlige orden eller øvrige lovovertrædelser og i den forbindelse overdrage relevant materiale til brug for politiets efterforskning.

Tryghedsvagterne skal ikke erstatte politiets arbejde eller patruljering, ligesom tryghedsvagterne ikke bliver tildelt politimæssige beføjelser. Tryghedsvagter kan være godkendte kommunalt ansatte vagter eller godkendte vagter i autoriserede vagtvirksomheder, som har indgået aftale med kommunen.

Tryghedsvagterne skal gennemgå en obligatorisk supplerende uddannelse, der er udviklet i samarbejde med vagtbranchen, og som skal klæde vagterne på til deres virke i det offentlige rum.

Justitsministeriet vil i forbindelse med forsøgsordningen indsamle erfaringer fra de kommuner, der måtte vælge at gøre brug af kommunale tryghedsvagter, vagtvirksomheder, der har leveret tryghedsvagtydelser, relevante brancheorganisationer for vagter, politiet og Politiforbundet med henblik på, at ministeriet kan vurdere ordningens betydning i praksis.