Siden 2005 har DIF get2sport skabt positive fællesskaber i udsatte boligområder i flere end 25 kommuner. DIF ønsker et større fokus på de indsatser i civilsamfundet, der skaber et alternativ til bandemiljøet.

Da regeringen for nylig præsenterede udspil til en ny bandepakke, var der ikke meget fokus på det forebyggende arbejde.

Det ærgrer man sig over i Danmarks Idrætsforbund, hvor man siden 2005 i get2sport-indsatsen har arbejdet med at skabe positive fællesskaber i de udsatte boligområder. Derfor er håbet, at civilsamfundet kan nå at få en central rolle i det forebyggende arbejde.

– Mange unge ender i de kriminelle miljøer på grund af kedsomhed og udsigten til at være en del af et stærkt fællesskab. Hvis vi ønsker at stoppe rekrutteringen, så skal vi præsentere et attraktivt alternativ for de unge. Her har vi i foreningslivet mange års erfaring med at tilbyde positive fællesskaber, som giver de unge indhold i livet og knytter dem til lokalsamfundet, siger Frans Hammer, næstformand i DIF.

I dag er DIF get2sport til stede i 55 udsatte boligområder i sammenlagt 28 kommquner.

”En demokratisk øvebane”

De lokale indsatser er bygget op om et tæt samarbejde mellem foreningslivet og de kommunale medarbejdere. Det afgørende er, at det er idrætten og fællesskaberne, der er i fokus.

I Aarhus Kommune er man særligt glad for den indsats, der har gjort ACFC i Gellerup til én af landets største get2sport-indsatser.

– Foreningerne er jo en demokratisk øvebane, som kan hjælpe de unge til deltagelse i andre fællesskaber. Det har en stor værdi med fornuftige fællesskaber, hvor de unge kan møde synlige og tilgængelige voksne, også udenfor kommunens åbningstid i ferier og weekender. Og så er de gode til at mobilisere de forældre, der ikke er vant til at være en del af foreningslivet til at vaske tøj eller bare til kaffe og kage, siger Rasmus Brandt Lauridsen, der er fritids- og ungdomsskoleleder i Aarhus Kommune.

I ACFC er medlemstallet gået fra 99 til 169 medlemmer fra 2019-22. På landsplan er medlemstallet alene i det seneste medlemstalsår fra 2021-22 steget med 1692 medlemmer eller godt 11 procent blandt børn og unge i de eksisterende get2sport-foreninger. Det er væsentligt højere end landsgennemsnittet på 6 procent.

Det siger forskningen om idrættens effekt:

En rapport af Aalborg Universitet for Det Kriminalpræventive Råd konkluderer om get2sport:

DIF get2Sport igangsætter positive processer, der kan virke positivt for de unges liv og mindske risikoen for kriminalitet. DIF get2sport kan ikke fjerne eller ophæve de sociale og strukturelle problemstillinger, som ifølge en række gængse kriminologiske teorier er med til at skabe kriminalitet. Men DIF get2sport kan styrke og støtte de sociale tiltag på lokalt niveau i form af idrætsforeninger, der allerede eksisterer i eller tæt på de udsatte boligområder. Deltagelse i foreningsidrætten reducerer risikoen for alternative, illegitime fællesskaber.

Idrætten er blind for sociale og etniske forskelle, og de etniske minoritetsunge kan således på lige fod med andre, opnå succesoplevelser, der øger deres kompetencer og selvværd. Dette kan samlet virke forebyggende, da risikoen for, at de unge søger disse anerkendelsesværdige succesoplevelser i andre, mindre hensigtsmæssige fællesskaber, mindskes.

Sportens kontinuerlige og disciplinerende karakter giver de unge nogle kompetencer, som de kan trække på både inden for og uden for sportens verden. Dette har vist sig at øge skoleglæden og kan desuden virke strukturerende på de unges liv generelt set, hvilket ligeledes kan have kriminalpræventive implikationer.

Og i en undersøgelse fra VIVE af get2sport ser man, at:

get2sport-indsatserne får fat i en bred social gruppe. 31 % af de 6-18-årige get2sport-medlemmer bosat i udsatte boligområder lever i familier, der har en disponibel indkomst under fattigdomsgrænsen.

90 % af get2sport-medlemmerne og de idrætsaktive elever giver udtryk for, at de enten er meget glade eller glade for deres liv eller har det godt nok. Det er en markant højere andel end for de ikke-idrætsaktive, hvor 77% siger, at de er meget glade eller har det godt nok. Tilsvarende ser vi, at 12% af de ikke-idrætsaktive meget ofte eller ofte føler sig ensomme, mens kun 3 procent af get2sport-medlemmerne giver udtryk for, at de meget ofte eller ofte føler sig ensomme.

get2sport-medlemmerne bosat i de udsatte boligområder har en lavere grad af fravær i skolen end øvrige skolebørn i udsatte boligområder.