Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. steg for alle forbrugsbånd fra andet halvår 2021 til første halvår 2022. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Billede: Lars Schmidt.
Billede: Lars Schmidt.

Første halvår 2022 har været præget af stigende gennemsnitspriser for strøm for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betalte 52,8 pct. mere i første halvår 2022 end i andet halvår 2021 svarende til en merpris på 44,32 øre/kWh, mens de største erhvervsforbrugere betalte 40,6 pct. eller 34,31 øre/kWh mere for elektriciteten.

Spotprisen for el steg med 28,8 pct. – eller 27,61 øre/kWh – i samme periode til gennemsnitligt 123,40 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i første halvår 2022 den højeste i de senere år.

Årsagen til stigningen i elprisen er en kombination af et fald i produktionen af vandkraft i Sverige og Norge samt en kraftig stigning i CO2– kvotepriserne som følge af den store stigning i naturgaspriser og dermed stigende efterspørgsel efter kul. Samtidig steg kulprisen fra 82 US $/ton i 2021 til over 284 US $/ton i slutning af perioden. Desuden medfører situationen i Ukraine stor usikkerhed og meget svingende energipriser.

Der er sket et fald i andelen af erhvervskunder med faste priser, men den pris, som erhvervsforbrugerne betalte i første halvår 2022, var for alle forbrugsbånd – undtagen det mindste forbrugsbånd (IA) – lavere end spotprisen.

Elpriser første halvår 2022 for erhvervsforbrugere:

Elpriser for første halvår 2022 for erhvervsforbrugere

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ”Elprisstatistik første. halvår 2022”

Fakta:

  • Lige over 85 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 7,8 pct. af erhvervskundernes samlede elforbrug.
  • Knap 15 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 62 pct. af erhvervskundernes samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug på over 20.000 MWh udgør omkring 0,02 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet ca. 30,2 pct. af elsalget.