I Trekantområdet findes mange kulturelle tilbud, der giver en række oplevelser for områdets borgere. Men kultur har ikke altid været en del af dagsordenen i Region Syddanmark og hos de syddanske kommuner. Flere centrale omstruktureringer har skabt rum for den kulturelle udvikling og prioritering, som borgerne nu får glæde af.

Kultur er noget forskelligt, alt efter hvem man spørger. Men de fleste kan nok blive enige om, at kultur er en central drivkraft for et samfund. Det blev blandt andet tydeligt, da Fredericia Teater sidste år gik konkurs. Der var en følelse i hele byen af, at en stor del af identiteten var gået tabt.

Tilbage i 2007 fremsatte EU en kulturpolitisk dagsorden, der skulle vise sig at præge politikudviklingen og de politiske prioriteringer for medlemslandene. Dengang slog det ikke for alvor igennem, men med en revideret kulturdagsorden, der blev præsenteret i 2018, blev der for alvor sat skub i de politiske prioriteringer.

År 2018 var det europæiske kulturarvsår, altså et helt år hvor der var politisk opmærksomhed på kultur og betydningen af kultur både i nuet for borgerne, men også for eftertiden. Med præsentationen af den nye kulturdagsorden fulgte også en helt ny dimension til kultur; de sociale og økonomiske gevinster der følger med et rigt kulturliv.

EU er på mange måder orienteret imod økonomiske gevinster i deres beslutninger på mange områder – og kultur er ét af de områder. Dermed ikke sagt, at der kun er økonomiske interesser i forståelsen af penge, men en økonomisk interesse der er bundet op på socialt velvære for borgerne og afledte økonomiske effekter i form af blandt andet jobs, bosætning og regional udvikling.

»Kultur kan bruges til at opbygge et mere inklusivt og retfærdigt EU, støtte innovation, kreativitet og bæredygtig beskæftigelse og vækst. Kultur og turisme er stærke drivkræfter for økonomisk aktivitet«, således beskriver EU-Kommissionen det selv i deres reviderede kulturdagsorden fra 2018.

Med dette bliver der altså sat ord på i officielle dokumenter, at et af målene med at fremme kulturdagsordenen også handler om de mange afledte effekter, som forskningen peger på der er ved kultur.

Kultur er et område, hvor EU ikke har andet end supplerende kompetence. Dette betyder, at EU ikke kan lave reel lovgivning eller rammer for kulturen i medlemslandene, men de har muligheden for gennem programmer og projekter at påvirke og fremme den politiske dagsorden og ageren i medlemslandene.

Kulturdagsordenen fra EU bliver gennemført gennem forskellige EU-programmer alt efter genren. Kulturprojekter kan udvikles inden for en lang række EU-programmer enten med direkte effekt eller som indirekte delelement eller metode i projektet, herunder f.eks. Creative Europe, Erasmus+, Horizon Europe og Interreg-programmerne. Medlemslandene har med disse programmer mulighed for at søge om EU-finansiering til kulturprojekter, der skaber europæisk merværdi.

Med dette har EU altså gjort deres forsøg inden for de begrænsede kompetencer på området for at fremme kultur som en væsentlig faktor både økonomisk og socialt.

Erhvervsfremmereform og FN’s verdensmål præger politikken i Sydjylland

Det er ikke kun EU, der har sat kultur på dagsordenen. Det samme gør sig gældende i Region Syddanmark og i de syddanske kommuner. En af drivkræfterne bag det fornyede fokus på udvikling og kultur er FN’s 17 verdensmål, der har fået en central plads i udviklingsstrategier på både regionalt og lokalt niveau.

Flere af kommunerne i Trekantområdet blev for nyligt fremhævet i en rapport fra OECD for deres gode arbejde med netop FN’s 17 verdensmål. Læs mere om det her.

Hvor arbejdet med FN’s 17 verdensmål har vundet indpas som et løbende udviklingsparameter, gav Erhvervsfremmereformen i 2019 et chok til de politiske strategier rundt om i de danske regioner. Med denne reform blev regionerne afskåret fra muligheden for at yde erhvervsfremmeindsatser. Dette gjorde sig også gældende med erhvervsfremme inden for turisme, hvorfor der var behov for en nytænkning – en ny måde at trække turister til og bruge kultur på.

Her har man i Region Syddanmark valgt at tage en tilgang, der bunder i kultur som drivkraft for turisme og bosætning. Dette kommer klart til udtryk i Regionens kulturstrategi:

»Vi vil nytænke kulturindsatsen og blandt andet se mere bredt på kultur og oplevelser. Vi vil derfor se på, hvordan kulturen kan anvendes som drivkraft på andre områder og herved være med til at skabe gode rammer for et aktivt liv og bosætning i hele regionen«.

Med dette skaber de, ligesom EU, et link mellem kultur og økonomisk vækst og udvikling, hvormed kultur spiller ind som løsning på regionale udviklingsproblemer.

Regionens arbejde med politik kan endvidere siges at være præget af den EU-politiske dagsorden, hvor de mange forskellige programmer og de mange midler, der hvert år gives til projekter, har givet anledning til et større fokus på kulturprojekter rundt om i regionen.

Dette illustrerer, at det europæiske fokus på kultur, og dermed mulighed for medfinansiering på kulturområdet, har været bidragende til, at kulturindsatsen er blevet nytænkt, og dermed at kultur anses som en potentiel løsning på udfordringer sat med FN’s verdensmål med f.eks. at skabe regional udvikling, attraktivitet og bosætning.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer